top of page

Hanes Cymdeithas Gymunedol Treuddyn

Sefydlwyd TCA ym 1982 pan benderfynwyd prynu oddi wrth Gyngor Sir y Fflint, am £1000, yr hen gwt pren y fyddin a oedd wedi bod yn neuadd ieuenctid yn Nhreuddyn ers diwedd y 1950au.

Penodwyd ymddiriedolwyr ac etholwyd pwyllgor llywio:
John Alfred Gladman (Cadeirydd), Terrig Morgan (Trysorydd), Ceinwen Parry (Ysgrifennydd),
Cliff Williams, Iona Smith, Harold Kendrick, Gill Pollard a Noel Parry yn aelodau.

Cafodd y pwyllgor hwn ddechrau da pan wnaethant gais am grant a dyfarnwyd (er mawr bleser) £20,000 iddynt. Gosodwyd cegin newydd, ail-wydrwyd y ffenestri ac addurnwyd y neuadd. Cydnabuwyd llawer iawn o waith gwirfoddol pan dalodd grant loteri pellach am oleuadau wal a chadeiriau newydd. Dechreuodd y neuadd gefnogi ystod eang o weithgareddau, partïon preifat ac achlysuron.

Mai 2008

Roedd yr hen neuadd yn dangos ei hoedran ac wedi mynd yn dipyn o ddolur llygad yn y pentref a phrin oedd ei defnydd. Roedd galwadau am ei ddymchwel. Cysylltodd David Petie â’r Cynghorydd Carolyn Thomas oedd newydd ei hethol i awgrymu bod ymdrechion yn cael eu gwneud i’w hachub fel adnodd pwysig i’r pentref. Ymwelodd Carolyn â'r neuadd a gweld y potensial. Trosglwyddwyd y gweithredoedd i Ymddiriedolwyr newydd a sefydlwyd pwyllgor llywio newydd.

Cyflwynwyd ceisiadau grant i gyrff ariannu. Roedd yn amlwg bod biwrocratiaeth wedi cynyddu'n sylweddol fel cais unigol gyda'r holl dystiolaeth ategol yn aml yn pwyso mwy na chilogram! Mae deddfwriaeth gyfredol hefyd yn gofyn am ymagwedd wahanol, lluniwyd cyfansoddiad newydd i gadw statws elusennol, mabwysiadwyd polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth a pholisi caffael. Roedd hyn i gyd yn cyflwyno rhai heriau i'r pwyllgor newydd ond yn y pen draw cafodd yr holl anawsterau eu datrys.

Llwyddodd y pwyllgor newydd yn 2009 i sicrhau grantiau o £42,000 gan Gronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau i adnewyddu tu allan y neuadd, gwydro dwbl, inswleiddio ac ar gyfer gwres canolog newydd. Mae Cymdeithas Gwirfoddoli Lleol Sir y Fflint yn ariannu £4,400 ar gyfer gosod toiled newydd. Rhoddodd Cist Gymunedol Cyngor Sir y Fflint £1,000 ar gyfer llenni newydd. Cefnogodd Cadwyn Clwyd Ŵyl Treuddyn gyntaf yn 2009.

Ym mis Tachwedd 2009, ail-agorwyd y neuadd ar ei newydd wedd gyda dawns ysgubor gyda cherddoriaeth fyw a Pharti Nos Galan. Erbyn hyn roedd yr archebion yn gorlifo a phethau annisgwyl yn parhau i ddigwydd. Roedd aelodau’r pwyllgor llywio wrth eu bodd un penwythnos ym mis Chwefror 2010 i weld 68 o blant ifanc i gyd wedi gwisgo fel cymeriadau Disney yn crwydro’r pentref ar gyfer parti pen-blwydd preifat! Dechreuodd Chwaraewyr yr Wyddgrug ymarfer bob wythnos o fis Mawrth 2010 a mwynhaodd y trigolion ddosbarthiadau salsa a dosbarthiadau celf ymhlith gweithgareddau eraill.

Gwybodaeth bellach:

Neuadd Bentref Treuddyn Facebook

 https://www.facebook.com/TreuddynVillageHall

Argraffiad diweddaraf o

Newyddion Treuddyn

HANES TREUDDYN
NEUADD Y PENTREF

treuddyn-logo-9.png
bottom of page