top of page

Mae Cyngor Cymuned Treuddyn (TCC) yn un o 735 o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru. Dyma’r haen o lywodraeth leol sydd agosaf at y bobl.

Mae TCC yn cynnwys 11 aelod etholedig, yn cynrychioli Treuddyn i gyd. Os bydd nifer yr aelodau yn disgyn o dan 11, yna gellir cyfethol aelodau hefyd.

Mae Cyngor Cymuned Treuddyn wedi'i amserlennu i gyfarfod 11 gwaith y flwyddyn, ar y trydydd dydd Mawrth o bob mis (ac eithrio mis Awst).

Mae pob cyfarfod yn dechrau am 6.50pm gyda sesiwn gyhoeddus agored 10 munud. Yna bydd cyfarfod y Cyngor yn dechrau am 7.00pm ac yn gyfyngedig i 2 awr.  Caniateir i aelodau'r cyhoedd a'r wasg fynychu cyfarfodydd y Cyngor yn iawn, ond dim ond trwy wahoddiad y caniateir iddynt siarad.

Cyfarfodydd wedi eu cynnal yng Nghanolfan Gymunedol Hafan Deg, Treuddyn.

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y cyngor ym mis Mai.

Mrs. Carolyn Thomas yw'r Clerc a'r Swyddog Ariannol Cyfrifol a hi yw'r unig aelod o staff swyddogol cyflogedig. Rhestrir cyfeiriad a manylion cyswllt y Clerc isod. Gellir cysylltu â’r Clerc ar unrhyw adeg resymol, i gael gafael ar fanylion neu wybodaeth.

Mae'r Clerc yn cadw holl ddogfennau cyfredol y cyngor cymuned. Cedwir hen ddogfennau a dogfennau nas defnyddiwyd yn Swyddfeydd Archifau Cyngor Sir y Fflint, Penarlâg. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Cyngor Plwyf Treuddyn ar Ionawr 18fed 1894 ac ym 1974 newidiodd statws i Gyngor Cymuned.  Yn y 1960au adroddodd papur newydd lleol fod Cyngor Cymuned Treuddyn ymhlith yr olaf yn Sir y Fflint i gynnal ei fusnes a chadw ei gofnodion yn Gymraeg.

Mrs. Carolyn Thomas, Clerk of Treuddyn Community Council,

Haulfryn, Ffordd Bryngwyn, Gwernymynydd, Mold, CH7 5JW.

 

Email carolyn_fg@hotmail.com

CYNGOR CYMUNEDOL TREUDDYN

treuddyn-logo-9.png
bottom of page