top of page

Bwriad yr Eisteddfod yw llwyfannu digwyddiad diwylliannol, gan roi cyfle i lawer o blant ac oedolion berfformio o flaen cynulleidfa. Rydym yn falch o fod yr unig Eisteddfod yn Sir y Fflint, ac yn falch iawn o allu parhau cyhyd mewn ardal mor agos at y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Llwyfannodd Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn eisteddfod gyntaf y gyfres hon ym mis Tachwedd 1975 dan nawdd prosiect Ansawdd Bywyd a lywiwyd gan Alyn & Cyngor Dosbarth Glannau Dyfrdwy. Cynhelir yr Eisteddfod ei hun yn neuadd yr ysgol ar y trydydd dydd Sadwrn o Dachwedd bob blwyddyn. Cystadlaethau (canu a llefaru) yn cychwyn am 11a.m. i rai dan 5 ac yn symud ymlaen i rai dan 7, 9, 11, 15, 18, 21 a 25 oed. Daw’r rhaglen yn fwy amrywiol – piano, offerynnol, canu gyda’r delyn – ac mae unawd offerynnol ysgoloriaeth i rai dan 21 oed yn denu cystadleuwyr o ardal eang i gystadlu am wobr o £250 tuag at eu hastudiaethau.

Gwahoddir beirniaid o bob rhan o Ogledd Cymru ac mae ganddynt safon uchel o wybodaeth ac arbenigedd.

 

Roedd y pwyllgor, yn cynnwys c. Mae 21 o aelodau Treuddyn a’r ardaloedd cyfagos yn cyfarfod yn ystafell Ysgol Capel y Rhos bedair neu bum gwaith y flwyddyn i drefnu gwahanol agweddau sydd angen sylw yn flynyddol.

Mae'r digwyddiad cyfan yn drefnus iawn. Cynhelir y digwyddiadau llwyfan yn neuadd yr ysgol, ond rhoddir llawer o sylw i fanylion i drefnu rotas ar gyfer stiwardiaid drws, stiwardiaid maes parcio ac ar gyfer lluniaeth a weinir yn y Neuadd Ieuenctid gyfagos drwy’r dydd. Rydym yn dibynnu llawer ar gymorth gwirfoddolwyr ar y diwrnod, ac mae'r amser a roddant yn amhrisiadwy ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Mae costau cynnal digwyddiad o’r fath yn cynyddu’n gyson, ond rydym yn trefnu digwyddiadau codi arian ac yn ffodus i gael cymorth ariannol gan unigolion ffyddlon a chan Gyngor Cymuned Treuddyn. Rydym hefyd yn derbyn grantiau, ar gais, gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, Cronfa William Park-Jones, Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, ac ati.

Yn dilyn y newidiadau a wnaed yn 2017 ynglŷn â’r cystadlaethau, a’r teimlad bod yr arbrawf wedi bod yn llwyddiannus, penderfynwyd cadw at yr un drefn yn 2018 a 2019. Felly, cyfyngwyd y cystadlaethau llwyfan eto i oedrannau 25 oed ac iau , ac eithrio cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 2019 – 2020 i berfformio darn doniol – agored i bob oed.  Yn ogystal â hyn, mae'r cystadlaethau llenyddol a chyfansoddi Emyn-dôn yn parhau'n agored i bob oed. Gwobr ychwanegol a gynigiwyd eto yn 2019 i’r cystadleuydd 15 – 25 oed a dybiwyd fel y mwyaf addawol yn y cystadlaethau llwyfan, h.y. canu, llefaru, offerynnol, ac eithrio’r ysgoloriaeth offerynnol dan 21 oed sydd â’i gwobr ei hun.

chair_edited.jpg

Eisteddfod Treuddyn 5 Hydref 2024
Manylion i'w cadarnhau.

Am fwy o wybodaeth am hanes Eisteddfod Treuddyn Lawrlwythwch Eisteddfod Treuddyn 1863 i 1999 Lawrlwythwch Eisteddfod Treuddyn 1863 – 1999 yma  (maint ffeil: 2.5mb)


Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes Eisteddfod Treuddyn o 1863 i 1999. Mae'n esbonio mai yma mae capelwyr y cychwynnodd yr Eisteddfod yn ôl pob tebyg, a welodd bobl yn cyfarfod mewn tafarndai i fwynhau canu ac adrodd barddoniaeth ac am eu hachub rhag y ddiod gythreuliaid. Cynhaliwyd yr Eisteddfod mewn capeli ar y dechrau ac mae’r gyfrol yn trafod y gwahanol berfformwyr enwog o Gymru, megis Nansi Richards y delynores Gymreig enwog, a fyddai’n mynychu’r Eisteddfod ac yn rhoi ychydig o safon seren iddi.


Mae'r llyfr yn edrych ar y gwahanol gadeiriau Eisteddfod a enillwyd dros y blynyddoedd, yn rhoi dyfyniadau o farddoniaeth fuddugol ac yn cynnwys amrywiaeth o straeon ac anecdotau o wahanol gyfnodau. Ymhlith y rhain mae myfyrdodau dyn oedd wedi byw yn Llundain ers blynyddoedd ac a oedd yn cofio gydag arswyd yn gorfod sefyll ar y llwyfan ac adrodd cerdd Gymraeg yn blentyn chwe blwydd oed i dŷ llawn dop. Cofiai ei athrawes yn gorfodi ei afal yn ei boced cyn iddo fynd ar y llwyfan a’i anesmwythder o orfod adrodd gydag afal wedi ei jamio’n rhyfedd yn ei drowsus! Ceir llu o luniau o wahanol gyfnodau mewn amser ac mae trigolion lleol Treuddyn yn sicr o ddod o hyd i gyfeiriad at, neu lun o, o leiaf un person y maent wedi ei adnabod dros y blynyddoedd.

TREUDDYN EISTEDDFOD

treuddyn-logo-9.png
bottom of page