top of page

TREUDDYN
HANES LLEOL

“Y mae y lle hwn, sydd wedi ei leoli ymysg bryniau uchel mewn ardal fwynol gyfoethog, yn rhan dde-ddwyreiniol y sir, yn gyforiog o lo a haiarnfaen o ansawdd rhagorach; ac o fewn yr ychydig flynyddoedd diweddaf y mae yma weithfeydd tra helaeth wedi eu sefydlu, y rhai sydd yn cael eu cario yn mlaen yn dra llwyddianus... Mae tua phedwar cant a haner o ddynion yn cael eu cyflogi yn barhaus yn y glofeydd a gweithfeydd ereill yn y lie hwn.”


[A Topographical Dictionary of Wales, S. Lewis, 1834]

Hanes Cynnar

Carreg-y-Llech.jpg

Carreg-y-Llech

Mae olion Neolithig a'r Oes Efydd i'w gweld o hyd o fewn ffiniau'r pentref. Saif y monolith tywodfaen Carreg-y-Llech ar ochr bryn Fferm Carreg-y-Llech a chredir ei fod yn weddillion naill ai beddrod megalithig neu faen hir yn unig. Mae'r garreg hon yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Neolithig c.4500 – c.2500 CC.

mae tumuli neu fannau claddu o'r Oes Efydd (c.2500 – c.600 CC) hefyd i'w cael ar y tir uchel o amgylch;  mae'r rhain yn cynnwys Bryn Tirion, Cae Boncyn, Pen-y-Stryt a Phentre.

Mae Clawdd Offa – y gwrthgloddiau a briodolir yn gyffredinol i Offa, Brenin Mersia (757 – 796) – hefyd yn rhedeg ar hyd Ffordd Llanfynydd (yr A5101).  Adeiladwyd y Clawdd i nodi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac mae'n rhedeg o Sedbury yn Swydd Gaerloyw i Brestatyn.  Cafodd 800 metr o'r Clawdd ei olrhain yn Nhreuddyn yn arolwg 1925 gan Syr Cyril Fox.

 

Credir i Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog Cymru aros yn Nhreuddyn yn 1275 yn ystod cyfnod pan oedd yn ceisio negodi ag Edward I i gydnabod ei hawl i rym yng Nghymru yn gyfnewid am iddo dalu gwrogaeth i’r brenin newydd, Edward I.   Galwodd Edward I am Lywelyn ap Gruffydd a theithio i Gaer, teithiodd Llywelyn ap Gruffydd i Dreuddyn cyn cynulleidfa arfaethedig yng Ngresffordd ond dychwelodd y ddau gartref heb gyfarfod.  Mae hyn wedi’i ddogfennu yn llythyr Llywelyn ap Gruffydd at y Pab Gregory X yn gofyn am gymorth a chyngor yn y sefyllfa.

 

Dros amser mae sillafiad enw'r pentref wedi amrywio ers i gofnodion ysgrifenedig gael eu cadw. Mabwysiadwyd sillafiad presennol Treuddyn gan yr awdurdodau ar ôl ymgyrch leol tua 1938.

 

Trefthyn, 1275

Trefddyn, 1372

Trefdyn vechan, 1382

Treythin, 1590, 1667, 1701, 1705

Trythyn, 1609

Trithen, 1620

Treddhyn, 1699

Trythin, 1723

Treyddin, 1795

Treuddyn, 1805

Treiddyn, 1840

Tryddin, 1848, 1884

Cydnabyddiaeth i ffynonellau Y Canon Ellis Davies : Olion Cynhanesyddol a Rhufeinig sir y Fflint , Dewi Roberts, Ken Ll. Gruffydd, Ken Jones.

Hanes Diwydiannol

coed-talon-works.jpg

Coed Talon Works

Cyn y 18fed Ganrif, roedd ardal Treuddyn (gan gynnwys pentref cyfagos Coed Talon) yn dibynnu'n bennaf ar amaethyddiaeth gyda rhywfaint o waith chwarela ychwanegol i gynnal yr economi leol. Gweithiwyd rhai haenau glo hefyd gan ddefnyddio pyllau a phyllau drifft ond ar raddfa fach.

 

Gyda dyfodiad y Chwyldro Diwydiannol archwiliwyd yn sydyn i wythiennau glo na chawsant eu harchwilio o'r blaen wrth i'r galw am lo gynyddu. Agorwyd pyllau i gloddio'r glo gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau – cloddfeydd ceuffordd/drifft, pyllau cloch a chloddio siafft fertigol dwfn.  Bu'n rhaid cludo'r cynnyrch o'r mwyngloddiau hyn i'w marchnadoedd ac ym 1849 ymestynnodd cwmnïau rheilffordd y trac o Padeswood (trwy Bontblyddyn) i Goed Talon.  Erbyn 1868 roedd y trac hwn wedi'i ymestyn i gwmpasu'r Wyddgrug, ac roedd estyniadau diweddarach yn cysylltu Treuddyn â Llanfynydd, Ffrith, Brymbo a Wrecsam.  Wrth i byllau newydd gael eu sefydlu yn yr ardal ehangwyd y rhwydwaith i'w cysylltu.

 

Yn ogystal â'r dyddodion glo a ddarganfuwyd ac a ddefnyddiwyd, daethpwyd o hyd i wythïen fwyn haearn fawr a sefydlwyd Gwaith Haearn Coed Talon a'i gysylltu â'r pyllau glo gan dramffyrdd cul.  Erbyn 1815 roedd rhwydwaith o ddiwydiannau rhyng-gysylltiedig wedi cronni ac yn y pen draw roedd yn cynnwys ffyrnau golosg, gweithfeydd brics, ffwrneisi yn ogystal â'r gweithfeydd haearn a'r mwyngloddiau.

 

Cydnabyddiaeth i ffynonellau Canon Ellis Davies: Prehistoric and Roman Remains of Flintshire, Dewi Roberts, Ken Ll. Gruffydd, Ken Jones

Credydau Delwedd

Pobl

treuddyn-people.jpg

Dengys cyfrifiad 1801 fod poblogaeth Treuddyn yn 464, ac erbyn 1851 roedd hyn wedi codi’n ddramatig i 1123. Cyrhaeddodd poblogaeth y pentref ei huchafbwynt o 1951 o bobl yn 1871 ac yna gostyngodd i 1360 erbyn 1891.  Arhosodd y boblogaeth yn hynod sefydlog am y 90 mlynedd nesaf gan hofran tua 1300 o bobl ond cododd i 1541 ar gyfer cyfrifiad 1991.

Cyn 1753 roedd addysg yn yr ardal yn gyfyngedig i raddau helaeth i ysgolfeistri a ariannwyd gan gymwynaswyr ond a olygai'n gyffredinol, ar y gorau, addysg sylfaenol un diwrnod yr wythnos. Ym mis Ionawr 1753 adeiladwyd ystafell ysgol a oedd i'w rhedeg gan ddefnyddio'r arian o gymynrodd a weinyddwyd gan Ymddiriedolwyr o deulu Hyde o Nerquis Hall.  Disgwylid i deuluoedd hefyd dalu am gyfarwyddyd a llyfrau felly nid Ysgol Elusennol oedd hon yn y gwir ystyr.  Erbyn 1820 adeiladwyd ystafelloedd ychwanegol, y talwyd amdanynt gan aelod arall o deulu Hyde, i letya'r nifer cynyddol o blant yn yr ardal.  Dylid nodi mae'n debyg mai dim ond bechgyn y pentref a gafodd eu haddysg yn y cyfnod hwn.

Ym 1844 cyflwynwyd cynlluniau i adeiladu Ysgol Genedlaethol yn yr hyn sydd bellach yn Llys Degwm ar Heol y Frenhines a Ffordd y Llan. Cymerir y teitl ‘Cenedlaethol’ o enw llawn yr awdurdod a oedd yn Gymdeithas Genedlaethol er Hyrwyddo Addysg y Tlodion yn Egwyddorion yr Eglwys Sefydledig. Agorwyd hwn yn 1845 a hyrwyddwyd gan yr Eglwys. Dengys cofnodion fod tua 40 o blant wedi'u cofrestru yn yr ysgol er bod 200 o blant yn y pentref.  Erbyn y 1870au cynlluniwyd ysgol newydd ar gyfer niferoedd cynyddol ac fe'i hadeiladwyd ar gyffordd Heol y Frenhines a Ffordd y Llan. – ysgol y babanod oedd hon i fod.  Parhaodd y ddwy ysgol i redeg tan 1953.

Ym 1885 sefydlwyd ysgol hefyd yng Nghoed Talon, a elwid yn wreiddiol yn ‘Ysgol Fwrdd Tryddyn’ er y newidiwyd yr enw yn 1904 i ‘Coed Talon Council School’.  Dechreuodd yr ysgol hon gyda 43 o ddisgyblion ond tyfodd yn gyflym ac erbyn 1904 roedd ganddi 157 o ddisgyblion ar y gofrestr.  Dros amser ychwanegwyd ystafelloedd ychwanegol i gartrefu'r niferoedd cynyddol.  Ym 1950 daeth yr ysgol yn ysgol cyfrwng Cymraeg am gyfnod byr, daeth hyn i ben yn 1953 pan ddaeth Ysgol Terrig newydd yn ysgol cyfrwng Cymraeg yr ardal ac ailddechreuodd Ysgol Coed Talon addysgu cyfrwng Saesneg.  Arhosodd Ysgol Coed Talon ar agor tan fis Medi 1992 pan gaeodd yr ysgol a symud ei swyddogaeth i Ysgol Parc y Llan a oedd newydd ei hadeiladu gerllaw Ysgol Terrig ar Gampws Treuddyn.

Cydnabyddiaeth i ffynonellau Y Canon Ellis Davies : Olion Cynhanesyddol a Rhufeinig sir y Fflint , Dewi Roberts, Ken Ll. Gruffydd, Ken Jones

Cofeb Rhyfel Treuddyn – tu ôl i’r enwau…

Mae grŵp ymroddedig o bobl wedi bod yn ymchwilio i Gofebau Rhyfel trefi a phentrefi Sir y Fflint.  Mae hyn yn cael ei gydlynu gan Eifion a Viv Williams yn gwbl wirfoddol a'i gofnodi ar eu gwefan - www.flintshirewarmemorials.com.

 

Maent yn canolbwyntio  ar enwau dynion a merched o'r Rhyfel Byd Cyntaf a restrir ar gofebau rhyfel y pentrefi.  Mae pob enw o'r gofeb yn cael ei ehangu i roi unrhyw wybodaeth a gasglwyd o ffynonellau swyddogol - megis cofnodion geni, cofnodion cyfrifiad, cofnodion y fyddin ac ati - ynghyd ag unrhyw wybodaeth anecdotaidd leol a ddarperir gan gyfweliadau neu sylwadau.

 

Mae hon yn dasg enfawr i'r sir gyfan ond mae'r cais ar gyfer Treuddyn bellach wedi'i gwblhau ac mae'r canlyniadau i'w gweld ar eu gwefan yma.

Gallwch helpu gyda’r ymchwil – os ydych yn adnabod unrhyw un o’r teuluoedd a grybwyllwyd ac yn gallu darparu mwy o wybodaeth cysylltwch ag Eifion neu Viv Williams drwy wefan Cofebion Rhyfel Sir y Fflint neu rhowch unrhyw sylwadau i Wefan Gymunedol Treuddyn ac fe anfonwn ymlaen atynt.

 

Os oes gan y naill neu'r llall o'r capeli neu'r eglwys fynediad at unrhyw gofnodion a allai roi darlun llawnach o'r dynion hyn byddai'n cael ei ychwanegu at yr hanes hwn.

 

Os ydych yn adnabod unrhyw bobl leol nad oes ganddynt fynediad i gyfrifiaduron ond sy'n gyfarwydd â thrigolion Treuddyn o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf os gwelwch yn dda  galwch draw a gofyn iddynt a allai fod ganddynt fwy o wybodaeth ar gyfer y prosiect hwn.  Derbynnir yr holl wybodaeth yn ddiolchgar.

 

Ar hyn o bryd ni wyddys dim am hanes William Jones a grybwyllir ar y gofeb rhyfel - os oes gan unrhyw un arweiniad ar y person hwn byddai croeso arbennig.

treuddyn-war-memorial_edited.jpg

Atgofion am Treuddyn

Tynnwyd y tri llun hyn (isod) yn ysgol babanod Treuddyn. Dwi'n meddwl mai ym 1951 neu 1952 oedd yr ŵyl gynhaeaf. Roedd y parti Nadolig hefyd yn 1951 a'r geni ym 1954 – fi yw'r angel cyntaf, fy enw morwynol oedd Jones.  Roeddwn i'n byw ym Mhant-y-ffordd - rhes o bump o dai ar ffordd Corwen, cawsant eu dymchwel flynyddoedd yn ôl.

 

Trysoraf atgofion fy mhlentyndod o grwydro caeau a seiclo’r lonydd ar fy meic newydd yn Nhreuddyn.


Cyflwynwyd gan Jennifer Johnson.

Rhodfa'r Eglwys yn y 1930au

church-walk.jpg

Cyngor Plwyf Llanfynydd yn 1913 gyda Helen o hen daid y Cylch yn y rhes gefn yn bedwerydd o’r dde.

llanfynydd-parish-council-1913-rz_edited.jpg

“Er nad ydw i’n dod o Dreuddyn wnes i ddod o hyd i’ch gwefan ac wrth i chi ofyn am unrhyw wybodaeth a lluniau am y pentref meddyliais y byddwn i’n rhannu’r lluniau yma gyda chi i weld os ydyn nhw’n loncian unrhyw atgofion. Roeddwn i'n tyrchu trwy rai blychau yn yr ystafell sbâr a dod ar draws rhai lluniau a thystysgrifau yn perthyn i fy hen fodryb Myfanwy.

Marian Myfanwy Gordon, Anti Fanwy i ni (chwaer fy nain). Yn wreiddiol o Fferm Llys, Dinbych. Wedi hyfforddi a chymhwyso fel bydwraig a nyrs ardal yn Ysbyty Mamolaeth Plaistow, West Ham, Llundain (lle tynnwyd y llun ohoni). Bu'n nyrsio yn slymiau'r East End yn Llundain rhwng y rhyfeloedd.

Dychwelodd adref i Ogledd Cymru a phriodi â William Gordon, Red House, Treuddyn. Yn byw yn Ffrith, yna Llys Awel, Llanfynydd ond yn adnabyddus i lawer fel Nyrs Gordon, ar ei beic, yna car o gwmpas Treuddyn & Llanfynydd am 35 mlynedd fel nyrs ardal a bydwraig. Mae'r gwreiddiol “yn galw'r fydwraig.

Rwy'n gobeithio eu bod o ddiddordeb i'ch gwefan
Diolch yn fawr Gareth Evans"

treuddyn-logo-9.png
bottom of page