top of page

Ffordd-y-Llan, Treuddyn, CH7 4LN

Lleolir Eglwys y Santes Fair o fewn ei mynwent ei hun ar ochr ddeheuol Ffordd-y-Bont ac i'r de-ddwyrain o ganol y pentref. Mae'n eglwys o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar sylfaen fwy hynafol gyda chlerigwyr wedi'u cofnodi ar y safle ers yr unfed ganrif ar ddeg. Fe'i hadeiladwyd ym 1874-75 mewn arddull Adfywiad Gothig i ddyluniadau gan T.H.Wyatt (1807-1880) yn dilyn dymchwel eglwys ganoloesol â chorff dwbl. Mae'r eglwys wedi'i hadeiladu o gerrig nadd garw wedi'u gosod mewn haenau rheolaidd o sylfaen ychydig yn ymestyn allan, a thoeau llechi. Mae'n cynnwys corff yr eglwys gyda llond cleres, cangell gromen isaf, eiliau gogleddol a deheuol, cyntedd talcen de-orllewinol, a chwt clychau uwchben bwa'r gangell gyda chrocs metel ar ei ben. Mae'r eglwys wedi'i goleuo trwy ffenestri lansed, ffenestri crwn i'r cleestory a'r pen gorllewinol. Mae'r tu mewn, o bum bae, yn blaen. Ei phrif ddiddordeb yw'r ffaith bod gwydr o ansawdd uchel wedi goroesi, o'r eglwys gynharach, yn y gromennog lle mae darnau o wydr lliw a briodolir i'r bedwaredd ganrif ar ddeg a'r unfed ganrif ar bymtheg bellach wedi'u hailosod yn y ffenestri gogleddol a deheuol.


Ffynonellau:
Disgrifiad Rhestr Cadw.
E.Hubbard, Adeiladau Cymru: Clwyd (1986), t.453.

Rhagfyr 2023

 

I’r rhai ohonoch sydd heb gwrdd â mi eto, fi yw Jeanette Wilkes, Ficer newydd Eglwys y Santes Fair. Fi hefyd yw Ficer Eglwys Crist, Pontblyddyn a St James, New Brighton.

 

Rwyf wedi byw yn yr Wyddgrug ers mwy na 4 mis bellach ac rwy'n ei fwynhau'n fawr. Deuthum i'r Wyddgrug o Geri ym Mhowys lle bûm yn Ficer 5 plwyf gwledig am 4 blynedd. Rwy'n wirioneddol frwdfrydig am gwrdd â chi i gyd a gweithio gyda chi. Yn y mis neu ddau nesaf byddaf yn ceisio ymweld â’r holl grwpiau sy’n defnyddio canolfan Hafan Deg a lleoliadau eraill o gwmpas y pentref felly os hoffech ymweliad rhowch wybod i mi, ac os ydych yn gwybod am unrhyw un sy’n gaeth i’r tŷ. (p'un a ydynt wedi mynychu'r eglwys ai peidio) gofynnwch iddynt a hoffent ymweliad a gadewch i mi wybod amdanynt.

 

Rydym yn nesáu at amser yr Adfent ar hyn o bryd, sydd, yn draddodiadol, wedi bod yn gyfnod o fyfyrio cyn y Nadolig, yn ddiweddar mae wedi golygu rhuthro o gwmpas yn prynu anrhegion, ysgrifennu cardiau, mynychu partïon ac mae’n mynd mor brysur erbyn adeg y Nadolig, gallwn gael llond bol ar y cyfan. Ym mis Rhagfyr eleni, ceisiwch gael ychydig funudau bob dydd i fyfyrio ar pam rydyn ni'n dathlu'r adeg hon o'r flwyddyn. Gall teulu a ffrindiau dreulio amser gyda'i gilydd a rhoi anrhegion i'w gilydd gynrychioli genedigaeth babi filoedd o filltiroedd i ffwrdd a miloedd o flynyddoedd yn ôl. Felly ymunwch â ni yn un neu fwy o’n gwasanaethau y Nadolig hwn – cadwch lygad am y posteri o amgylch y pentref am yr holl wasanaethau – a Gŵyl y Nadolig!

 

Welwn ni chi cyn bo hir

Jeanette

 

Rhif ffôn 01352 960239

ebostjeanettewilkes@cinw.org.uk

Cynhelir gwasanaethau ar y Sul am 9:30am

Mae manylion ar gael ar y ddwy fynedfa i'r Fynwent.

Yn achlysurol cynhelir gwasanaethau ar y cyd gyda Christ Church a St James neu gyda holl Ardal Genhadaeth Yr Wyddgrug a fydd yn cael eu hysbysebu yn yr Eglwys ac ar Facebook.

Mae Eglwys y Santes Fair ar agor bob dydd o 10am tan 3pm ar gyfer gweddi breifat.

Susan Hellen, Warden yr Eglwys. Ffon 01352 771876.

Eglwys y Santes Fair

treuddyn-logo-9.png
bottom of page